گالری

۱۴ می ۲۰۱۹
 مسابقات برنامه نویسی "MSWLogo" که به طور مستمر در مجتمع آموزشی معرفت برگزار میشود. این دوره از مسابقات در ۱۴ می ۲۰۱۹ در مجتمع آموزشی معرفت برگزار شد و به برگزیدگان نیز جوایزی اهدا گردید.

Read More: مسابقات MSWLogo سال 2019

نمایشگاه هنر
هر سال نمایشگاهی از دستاورد‌های هنری دانش آموزان برگزار میشود. این نمایشگاه‌ها به رشد خلاقیت دانش آموزان در رقابتی سالم کمک می‌کند.

Read More: نمایشگاه هنر

در راستای برنامه‌های انگیزشی مجتمع آموزشی معرفت به منظور آگاهی‌ بیشتر دانش آموزان در زمینه‌های مختلف درسی‌ و ایجاد اشتیاق و آینده نگری، هر ساله برنامه‌های بازدید از دانشگاه‌های مختلف در برنامه ریزی مدرسه گنجانده میشود. در سال ۲۰۱۹ نیز دانش آموزان مدرسه جهت بازدید به دانشگاه سیتی اعزام شدند.

Read More: بازدید از دانشگاه سیتی - ۲۰۱۹