دوره ابتدایی

مجتمع آموزشی غیر دولتی معرفت اهدافی را در دوره آموزش ابتدایی دنبال می‌کند که این اهداف متمرکزند بر آموزش‌های فردی بچه ها وتسلط بر مهارتهای پایه. برنامه اصلی‌ آموزشی مدرسه بر پایه برنامه آموزشی و امتحانی کمبریج برای دوره ابتدایی می‌باشد..